Forum
 

 

   

.: Lite om CITES

Detta gäller i skrivande stund feb-06

I hela världen finns det djurarter och växtarter som hotas genom handeln med dem. För att skydda och bevara dessa för framtiden, samt säkerställa den biologiska mångfalden, antogs 1973 konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter. Den kallas Washingtonkonventionen eller CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) det är en internationell överenskommelse mellan olika länder. Dess mål är att försäkra sig om att handel med vilda djur och växter inte hotar deras överlevnad. När CITES grundades 1960-talet började en internationell diskussion om regler för marknaden av hotade vilda djur och växter för att skydda dessa i framtiden. Idag finns 160 länder har antagit CITES (Sverige 1975).

De utrotningshotade arterna där handel anses utgöra ett hot mot artens fortsatta existens har listats i tre olika bilagor till rådsförordningen, A, B och C. Dessutom finns en fjärde bilaga D som omfattar arter som inte är utrotningshotade men som förekommer i en så omfattande handel att detta kan komma att bli ett hot mot artens existens.

Arter på lista A är totalt skyddade inom EU och import av viltfångade djur är förbjudet. Dessutom måste A-listade djur ha ett gult CITES-intyg utfärdat av Jordbruksverket för att få säljas, bytas, bjudas ut för försäljning (annonsering) eller förevisas.

Så länge du bara har dem, får dem eller ger bort dem behövs inga papper, inte för att det skadar om du har någonting för att styrka hur och varifrån du fått djuret men inga officiella papper behövs.

Utan papper kan du inte annonsera ut djuret, sälja det, visa det offentligt eller sälja avkomma från det, till det måste intyg finnas.

Dessutom kan undantag ges om djuret är fött och uppfött i fångenskap. Ett sådant djur skall behandlas som om det vore listat på bilaga B. Tillstånd för import och export krävs vid all handel med tredje land. Vid handel inom EU och Sverige krävs istället ett intyg.

Handeln med bilaga B arter är inte lika strikt kontrollerad men kräver ändå tillstånd för import och export vid handel med tredje land. Den stora skillnaden mot bilaga A arter är att dessa bilaga B arter är mindre hotade och viss handel tillåts.

Bilaga C för arterna i den här bilagan krävs CITES-exporttillstånd när de kommer från ett land som nämns i bilagan. Tas de in från andra än de nämnda länderna krävs ett ursprungsintyg. För exemplar i C-bilagan behövs en importanmälan när de tas in för ett kommersiellt ändamål. När exemplaren tas in i EU ska tillstånden kontrolleras vid den gränstullstation via vilken importen sker.

Bilaga D för exemplar av en art som nämns i den här bilagan och som tas in för ett kommersiellt ändamål krävs en importanmälan till den gränstull via vilken exemplaren tas in i EU.

Vid import av arter i bilaga C och D måste en importanmälan göras till Jordbruksverket innan införseln får ske och denna anmälan visas för tullen där importen sker.

Vad gäller då för dabbagamer? Uromastyx lades till på CITES listor 4 Februari 1977 och finns nu med på CITES bilaga B Appendix II. Det innebär att djur som tillhör Appedix II är inte hotade just nu men man bevakar import och export noggrant.  För handel med bilaga II/B djur krävs inget försäljningscitesintyg (Gult intyg), dock skall djuren vara uppfödda i fångenskap. Man bör få med ett uppfödarintyg som styrker detta. Köps djuret i Zoobutik saknas ofta uppfödarintyg, men se om du kan få ett kvitto med artnamn det bör de kunna ordna.

Enligt CITES-konventionen gäller följande:

Appendix 1: Utrotningshotad, internationell handel är total förbjuden. Vissa arter får undantagsvis tas in i landet när det är fråga om icke-kommersiell import. För de arter som nämns i bilaga A krävs enligt EU-lagstiftningen importtillstånd samt exporttillstånd eller intyg för reexport

Appendix 2: Arten är, åtminstone i vissa områden, starkt hotad, int. handel är reglerad, ofta med vissa populationer från vissa länder, och till namngivna köpare. 

Appendix 3: Internationell handel med arterna i den här bilagan är tillåten, men du måste ha exporttillstånd från exportlandet och importtillstånd från destinationslandet. Undantag görs bland annat för s.k. personliga föremål. För dem räcker det i vissa fall enbart med exporttillstånd.

Appendix 4-5: Internationell handel tillåten, populationerna bärkraftiga.

Appendix 6: Man saknar tillförlitliga uppgifter om artens populationstorlek.

 

Du som köpare och säljare har ansvar att se till vilket som gäller för ditt djur.


© Copyright Marita L 2005-2019
Website templates